Bản tin Tình hình hoạt động của vệ tinh VNREDSat-1 từ 06/8/2015 đến 06/9/2015

09/09/2015

Bantin31

so31

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Tags:
Tin liên quan