Bản Tin tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 06/7/2017 đến 06/8/2017

09/08/2017

bantinso78

so78

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan