Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh vnredsat-1 Từ 06/12/2018 ĐếN 06/01/2019

08/01/2019

bantinso112a

so112

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan