Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 06/04/2018 đến 06/05/2018

10/05/2018

bantinso96

so96

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 Tags:
Tin liên quan