Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 05/7/2018 đến 05/8/2018

08/08/2018

bantinso102

so102

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan