Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 05/06/2022 đến 05/07/2022

05/10/2022

  

 

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xử lý tin: Minh Tâm

 Tags:
Tin liên quan