Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 04/5/2017 đến 04/6/2017

05/06/2017

bantinso74

so74

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan