Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 04/12/2022 đến 04/01/2023

16/01/2023

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xử lý tin: Minh TâmTags:
Tin liên quan