Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh Vnredsat-1 Từ 03/02/2019 đến 03/03/2019

06/03/2019

bantinso115

so115

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan