Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 02/6/2017 đến 02/7/2017

04/07/2017

bantinso76

so76

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan