Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 Từ 02/3/2017 đến 02/4/2017

05/04/2017

bantinso70

so70

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan