Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 01/06/2023 đến 01/07/2023

11/07/2023

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xử lý tin: Minh TâmTags:
Tin liên quan