Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 01/06/2018 đến 01/07/2018

04/07/2018

bantinso100

so100

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan