Bản tin động đất ngày 16 tháng 03 năm 2024: 8 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông

18/03/2024
Vào ngày 16 tháng 03 năm 2024 đã có 8 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 1: Vào hồi 03 giờ 43 phút 18 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 03 năm 2024 tức 10 giờ 43 phút 18 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 03 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.981 độ vĩ Bắc, 108.261 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 11 giờ 40 phút 54 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 03 năm 2024 tức 18 giờ 40 phút 54 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 03 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.939 độ vĩ Bắc, 108.242 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.3 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 3: Vào hồi 13 giờ 13 phút 23 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 03 năm 2024 tức 20 giờ 13 phút 23 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 03 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.008 độ vĩ Bắc, 108.218 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 4: Vào hồi 13 giờ 15 phút 43 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 03 năm 2024 tức 20 giờ 15 phút 43 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 03 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.988 độ vĩ Bắc, 108.238 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 5: Vào hồi 13 giờ 34 phút 19 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 03 năm 2024 tức 20 giờ 34 phút 19 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 03 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.990 độ vĩ Bắc, 108.222 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 6: Vào hồi 13 giờ 48 phút 55 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 03 năm 2024 tức 20 giờ 48 phút 55 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 03 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.849 độ vĩ Bắc, 108.316 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 7: Vào hồi 14 giờ 10 phút 46 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 03 năm 2024 tức 21 giờ 10 phút 46 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 03 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.926 độ vĩ Bắc, 108.297 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 8: Vào hồi 16 giờ 13 phút 05 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 03 năm 2024 tức 23 giờ 13 phút 05 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 03 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.930 độ vĩ Bắc, 108.246 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần
Xử lý tin: Mai Lan

 

 Tags:
Tin liên quan