Ban hành Quy chế cung cấp thông tin của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

20/09/2023
Ngày 14/9/2023, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã có Quyết định 1826/QĐ-VHL ban hành Quy chế cung cấp thông tin của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Luật Tiếp cận thông tin.

Quy chế này quy định về việc công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân thuộc phạm vi trách nhiệm cung cấp thông tin của Viện Hàn lâm. Thông tin thuộc trách nhiệm cung cấp của Viện Hàn lâm bao gồm thông tin do Viện Hàn lâm và đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm tạo ra.

Việc cung cấp thông tin phải kịp thời, đầy đủ, chính xác, minh bạch, thuận lợi cho công dân; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; không vi phạm quy định về bảo mật. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong quá trình cung cấp thông tin. Bảo đảm kinh phí và các điều kiện vật chất liên quan cho công tác cung cấp thông tin phù hợp với quy định của pháp luật và đặc điểm, điều kiện, yêu cầu thực tế của Viện Hàn lâm.

Xem toàn văn Quyết định 1826/QĐ-VHL tại đây.

Thanh HàTags:
Tin liên quan