Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023

27/07/2023
Ngày 27/07/2023, GS.VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số đã chủ trì cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo và Tổ công tác thông tin tuyên truyền về Chuyển đổi số của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm).


Toàn cảnh cuộc họp

Cuộc họp gồm các nội dung chính: Báo cáo tình hình thực hiện các Nhiệm vụ theo Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 16/12/2022, Nhiệm vụ trong Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm năm 2023 tại Quyết định số 01/QĐ-BCĐCĐS ngày 20/4/2023, Nhiệm vụ giao Viện Công nghệ thông tin, Nhiệm vụ giao Trung tâm Tin học và Tính toán; Báo cáo các nhiệm vụ thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2023; Trao đổi, thảo luận về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong 06 tháng đầu năm, lên kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2023 và một số nhiệm vụ, công việc khác. 


ThS. Phạm Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số đã trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số đã đánh giá các nội dung, tiến độ và kết quả công việc triển khai trong 6 tháng đầu năm của các nhiệm vụ theo Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tổng kết năm 2022 và kế hoạch năm 2023, các nhiệm vụ trong Quyết định số 01/QĐ-BCĐCPS Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo năm 2023 và một số nội dung công việc khác; đồng thời thảo luận một số khó khăn trong công tác chuyển đổi số, cho ý kiến đóng góp về kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023.


GS. VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số lắng nghe các ý kiến đóng góp của thành viên Ban Chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, GS.VS. Châu Văn Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Viện Hàn lâm đánh giá cao kết quả của công tác chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời biểu dương những nỗ lực của thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, cơ quan thường trực và các đơn vị liên quan đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các hoạt động chuyển đổi số của Viện Hàn lâm đã đạt được thành công, kết quả tốt. Các hệ thống thông tin hoạt động tốt, thông suốt đáp ứng cơ bản những yêu cầu về công tác quản lý, phục vụ cho nghiên cứu khoa học, điều này đã được đánh giá qua việc Viện Hàn lâm tiếp tục được xếp hạng vị trí thứ nhất về mức độ chuyển đổi số ở khối các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ không cung cấp dịch vụ công năm 2022 (DTI 2022). Hoạt động chuyển đổi số đã hỗ trợ đắc lực công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đào tạo và quản lý điều hành của Viện Hàn lâm.

GS.VS. Châu Văn Minh đề nghị Trung tâm Tin học và Tính toán, Ban Kế hoạch – Tài chính, Viện Công nghệ thông tin, Văn phòng, các đơn vị và các đồng chí thành viên trong Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc Chuyển đổi số của Viện Hàn lâm tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách tập trung, hiệu quả cũng như tiếp tục quan tâm sát sao hơn nữa tới công tác chuyển đổi số của Viện Hàn lâm.

Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thống nhất các nội dung chính của kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2023 và chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh trong thời gian qua.

Minh TâmTags:
Tin liên quan