Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ Công Thương thực hiện Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030

19/01/2022
Thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030; căn cứ định hướng, nhu cầu thực tiễn về Đề án, các quy định hiện hành về trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ sử dụng ngân sách nhà nước, Bộ Công Thương thông báo để các tổ chức, đơn vị căn cứ mục tiêu và định hướng nhiệm vụ của Đề án (nêu tại Phụ lục 01 kèm theo) đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện trong kế hoạch năm 2023 tham gia Đề án.

1.    Yêu cầu về hồ sơ đề xuất nhiệm vụ
-    Công văn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của đơn vị theo mẫu tại Phụ lục 02 kèm theo;
-    Biểu tổng hợp đề xuất nhiệm vụ theo mẫu tại Phụ lục 03 kèm theo;
-    Phiếu đề xuất đề tài nhiệm vụ theo mẫu tại Phụ lục 04 kèm theo;
-    Văn bản thể hiện nhu cầu của doanh nghiệp đối với vấn đề khoa học và công nghệ đề xuất và cam kết của doanh nghiệp trong việc đối ứng một phần kinh phí, phối hợp thực hiện, tiếp nhận, ứng dụng, thử nghiệm kết quả nghiên cứu (nếu có);
-    Văn bản minh chứng về công nghệ hoặc sản phẩm khoa học và công nghệ có khả năng ứng dụng hoặc có xuất xứ từ kết quả nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ đã được hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá, nghiệm thu và kiến nghị triển khai áp dụng hoặc là kết quả khai thác sáng chế hoặc giải pháp hữu ích (áp dụng đối với đề xuất dự án thử nghiệm).

2.    Thời hạn và nơi tiếp nhận hồ sơ đề xuất
a)    Thời hạn nhận hồ sơ: Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ: ngày 20 tháng 02 năm 2022 theo dấu ghi ngày nhận công văn đến hoặc dấu bưu điện trên hồ sơ.
b)    Quy định về hồ sơ và nơi tiếp nhận hồ sơ
Hồ sơ đề xuất của đơn vị đóng thành 02 quyển, sử dụng mẫu bìa theo quy định tại Phụ lục 05 và gửi về Bộ Công Thương (qua Vụ Khoa học và Công nghệ), số 54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội; bản mềm gửi về địa chỉ thư điện tử: khcn@moit.gov.vn; thanhdt@moit.gov.vn; chiennb@moit.gov.vn.

Thông tin chi tiết Công văn và các Phụ lục kèm theo xem tại đây.

Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan