Đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021

13/08/2021
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo về việc Đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021:

Theo Công văn số 6006/UBGT-ĐCT ngày 02/8/2021 của Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo để các đơn vị nghiên cứu đề cử tập thể, cá nhân tham gia giải thưởng. Hồ sơ đề cử xét trao tặng Giải thưởng theo hướng dẫn tại Công văn số 6006/UBGT-ĐCT và gửi về Viện Hàn lâm KHoa học và Công nghệ Việt Nam đồng thời gửi file điện tử theo địa chỉ email nguyenthanh@vast.vn trước ngày 20/10/2021.

Thông tin chi tiết về Mẫu báo cáo thành tích tập thể, cá nhân; Tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình xét chọn giải thưởng Kovalevskaia năm 2021 xem tại đây.

Tin: Phương HàTags:
Tin liên quan