Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ VIII Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

05/04/2023
Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-CĐVC ngày 15/4/2022 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, ngày 04/5/2022, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-CĐVHL về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ VIII Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới. Quán triệt, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ đảng cùng cấp vào nghị quyết đại hội công đoàn các cấp. Đại hội cũng là dịp để kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể ban thường vụ, ban chấp hành công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 kéo dài và bầu ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 gồm những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.

Công tác hướng dẫn tổ chức đại hội được Ban Thường vụ Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức tại hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn năm 2022 và ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác tổ chức đại hội. Các công đoàn trực thuộc đã thực hiện công tác Quy hoạch nhân sự ban chấp hành, xây dựng Đề án nhân sự cho nhiệm kỳ 2023-2028. Tính đến ngày 24/3/2023 các công đoàn trực thuộc Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã hoàn thành việc tổ chức đại hội. 

Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên và tổ chức Công đoàn, công tác tổ chức đại hội đã được các công đoàn trực thuộc Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện theo đúng quy định. Văn kiện đại hội được Ban Chấp hành công đoàn các đơn vị chuẩn bị nghiêm túc, chất lượng; công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, khách quan, dân chủ, đúng quy trình; công tác điều hành của Đoàn chủ tịch Đại hội hợp lý, khoa học, linh hoạt. Đại hội đã phát huy được tinh thần đoàn kết, dân chủ và nhận được sự đồng thuận cao của đông đảo đoàn viên, người lao động đúng với chủ đề của Đại hội: “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Sáng tạo”.

Một số hình ảnh đại hội tại các công đoàn trực thuộc

 

Nguồn: Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Xử lý tin: Mai Lan 

 Tags:
Tin liên quan