Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2025

26/07/2022
Thực hiện Kế hoạch số 219-KH/ĐU ngày 12/4/2022 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc; trong tháng 7/2022, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm đã lựa chọn, bầu ra Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm các đồng chí đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thực tiễn, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới. Các cuộc bầu cử đều được thực hiện nghiêm túc theo quy định, kết quả bầu cử phản ánh được bản lĩnh chính trị của đảng viên, tinh thần tập trung dân chủ cao; sự tín nhiệm đạt được thể hiện đúng uy tín của cán bộ. Đại hội cũng đã thảo luận, thống nhất biểu quyết thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng mục tiêu và giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025; thông qua Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Ngày 4/7/2022, Chi bộ Ban Kiểm tra và Chi bộ Ban Hợp tác quốc tế đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Ngày 05/7/2022, Chi bộ Khối Văn phòng dân đảng và Chi bộ Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Ngày 12/7/2022, Chi bộ Ban Tổ chức-Cán bộ đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Ngày 20/7/2022, Chi bộ Ban Kế hoạch-Tài chính đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội Chi bộ Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ Ban Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ Khối Văn phòng dân đảng nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ Ban Tổ chức-Cán bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Chúc mừng Chi ủy Chi bộ Ban Kế hoạch-Tài chính nhiệm kỳ 2022-2025

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan