17/05/2021

Trong khuôn khổ các thỏa thuận hợp tác song phương giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện HLKHCNVN) với Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS) và Viện Nghiên cứu phát...

12/05/2021

Ngày 6/4/2021, Viện Hàn lâm KHCNVN đã ban hành Công văn số 578/VHL-VP về việc đăng ký làm thẻ căn cước công dân gắn chíp triển khai đến các đơn vị trực thuộc tại khu vực Hà Nội. Cho đến nay, Viện...

11/05/2021

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ...

10/05/2021

Ngày 14/4/2021, Hội đồng Quản lý Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam có Công văn số 36/HĐQLQ đề nghị Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giới thiệu một cá nhân nữ và một tập thể nữ có...

10/05/2021

Căn cứ Công văn số 1891/BTNMT-TTTNMT ngày 23/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ...

26/04/2021

Viện Toán học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo Giải thưởng Khoa học Viện Toán học 2021.

23/04/2021

Thông báo giải thưởng HITACHI năm 2021, có 18 trường đại học và viện nghiên cứu ở 6 quốc gia ASEAN đã tham giaGiải thưởng HITACHI năm 2020; trong đó, PGS.TS. Đỗ Văn Mạnh, Viện Công nghệ môi trường,...