19/07/2023

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) thông báo điểm sàn xét tuyển (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) cho các ngành đào tạo trình độ đại học năm 2023. Theo đó, điểm xét tuyển cho các...

23/06/2023

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội gửi thông báo về Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam của Chính phủ Hoa Kỳ năm học 2024-2025 như sau:

02/06/2023

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Hội Hỗ trợ phát triển khoa học Nhật Bản (JSPS), chương trình tuyển chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế năm tài chính...

24/05/2023

Mitsui Chemicals R&D Collaboration Award là giải thưởng lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam bởi Mitsui Chemicals R&D nhằm tìm kiếm những dự án tiềm năng thương mại hóa từ các Trường Đại học,...

16/05/2023

Thực hiện Công văn số 543-CV/TWĐTN-KHCN ngày 27/3/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc triển khai Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2023, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Viện Hàn...

16/05/2023

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-VHL ngày 27/4/2023...

12/05/2023

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ...

27/04/2023

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm) thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị chuyên môn giúp việc cho Chủ tịch Viện như sau:

21/04/2023

Nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được nêu trong Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam....

21/04/2023

Căn cứ Công văn số 09/HTQT ngày 12/4/2023 của Trung tâm Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam về việc hỗ trợ triển khai thông tin về Chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực (JDS) cho bậc...