24/05/2024

Thực hiện Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 05/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15; Công văn số 446/HĐPH ngày 24/01/2024 của Hội đồng phối...

23/05/2024

Bộ Ngoại giao Anh trân trọng thông báo nhận hồ sơ đợt 2 chương trình tài trợ nghiên cứu hành động về Phục hồi môi trường (REDAA).

23/05/2024

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam có thông báo về các chương trình đào tạo ngắn hạn niên khóa 2024 - 2025 cho các sinh viên Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình ITEC – e-ITEC:

23/05/2024

Đại sứ quán Anh xin giới thiệu Chương trình tài trợ nghiên cứu về Nấm kháng thuốc, do Quỹ GAMRIF của Bộ Y tế Anh tài trợ thông qua Đại học Exter.

22/05/2024

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm) và Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria (BAS) có kế hoạch tuyển chọn và tài trợ tối đa 05 nhiệm vụ hợp tác quốc tế cấp Viện...