22/09/2023

Vào ngày 21 tháng 09 năm 2023 đã diễn ra 2 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0

20/09/2023

Vào ngày 19 tháng 09 năm 2023 đã diễn ra 4 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

17/09/2023

Vào hồi 13  giờ 01  phút 23  giây (giờ GMT) ngày 16  tháng  09  năm  2023  tức 20  giờ 01  phút 23  giây (giờ Hà Nội) ngày 16  tháng  09  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.5  xảy ra tại vị...

14/09/2023

Vào hồi 08  giờ 54  phút 40  giây (giờ GMT) ngày 13  tháng  09  năm  2023  tức 15  giờ 54  phút 40  giây (giờ Hà Nội) ngày 13  tháng  09  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

10/09/2023

Vào ngày 10 tháng 09 năm 2023 đã có 2 trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.  

08/09/2023

Vào hồi 15 giờ 30 phút 21 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 09 năm 2023 tức 22 giờ 30 phút 21 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 09 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

03/09/2023

Vào hồi 19 giờ 00 phút 18 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 09 năm 2023 tức 02 giờ 00 phút 18 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 09 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

31/07/2023

Trận 1: Vào hồi 17 giờ 26 phút 08 giây (giờ GMT) ngày 18 tháng 07 năm 2023  tức 00 giờ 26 phút 08 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có...

28/07/2023

Trận 1: Vào hồi 23 giờ 10 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 17 tháng 07 năm 2023  tức 06 giờ 10 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có...

28/07/2023

Vào hồi 21 giờ 19 phút 38 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 07 năm 2023  tức 04 giờ 19 phút 38 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

28/07/2023

Trận 1: Vào hồi 17  giờ 19  phút 23  giây (giờ GMT) ngày 15  tháng  07  năm  2023  tức 00  giờ 19  phút 23  giây (giờ Hà Nội) ngày 16  tháng  07  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra...

28/07/2023

Trận 1: Vào hồi 23 giờ 00  phút 20 giây (giờ GMT) ngày 14  tháng  07  năm  2023  tức 06 giờ 00  phút 20 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 07 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị...

28/07/2023

Trận 1: Vào hồi 06 giờ 49 phút 27 giây (giờ GMT) ngày 14 tháng 07 năm 2023  tức 13 giờ 49 phút 27 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có...

21/07/2023

Trận 1: Vào hồi 04 giờ 17 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 07 năm 2023  tức 11 giờ 17 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 13 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có...

21/07/2023

Trong những ngày vừa qua, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum liên tục diễn ra nhiều trận động đất. Ngày 12 tháng 7 năm 2023 tại đây tiếp tục diễn ra 05 trận cụ thể:

21/07/2023

Trong những ngày vừa qua, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum liên tục diễn ra nhiều trận động đất. Ngày 11 tháng 7 năm 2023 tại đây tiếp tục diễn ra 05 trận cụ thể:

17/07/2023

Trong những ngày vừa qua, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum liên tục diễn ra nhiều trận động đất. Ngày 10 tháng 7 năm 2023 tại đây tiếp tục diễn ra 05 trận cụ thể:

17/07/2023

Vào ngày 09 tháng 07 năm 2023 đã diễn ra 06 trận động đất diễn ra tại hai tỉnh Quảng Ngãi và  tỉnh Kon Tum cụ thể:

17/07/2023

Ngày 08 tháng 07 năm 2023 tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum tiếp tục diễn ra 04 trận động đất cụ thể:

17/07/2023

Trong ngày 07 tháng 07 năm 2023 nước ta diễn ra 15 trận động đất tại các khu vực huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi và huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cụ thể:

06/07/2023

Vào hồi 08 giờ 22 phút 27 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 07 năm 2023 tức 15 giờ 22phút27 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/07/2023

Vào hồi 02 giờ 44 phút 47 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 7 năm 2023  tức 09 giờ 44 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 7 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/07/2023

Vào hồi 04 giờ 49 phút 54 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 7 năm 2023  tức 11 giờ 49 phút 54 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 7 năm 2023 một trận động đất có độ lớn2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/07/2023

Vào hồi 02 giờ 04 phút 33 giây (giờ GMT) ngày 30 tháng 6 năm 2023  tức 09 giờ 04 phút 33 giây (giờ Hà Nội) ngày 30 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/07/2023

Vào hồi 13 giờ 06 phút 35 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 6 năm 2023  tức 20 giờ 06 phút 35 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn3.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/06/2023

Vào hồi 05 giờ 28 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 6 năm 2023  tức 12 giờ 28 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/06/2023

Vào hồi 01 giờ 20 phút 15 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 6 năm 2023  tức 08 giờ 20 phút 15 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/06/2023

Vào hồi 19 giờ 27 phút 06 giây (giờ GMT) ngày 26 tháng 06 năm 2023 tức 02 giờ 27 phút 06 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 06 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/06/2023

Vào hồi 02 giờ 10 phút 41 giây (giờ GMT) ngày 26 tháng 06 năm 2023 tức 09 giờ 10 phút 41 giây (giờ Hà Nội) ngày 26 tháng 06 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/06/2023

Vào hồi 21 giờ 29 phút 37 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 06 năm 2023 tức 04 giờ 29 phút 37 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 06 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/06/2023

Vào hồi 16 giờ 59 phút 47 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 06 năm 2023 tức 23 giờ 59 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 06 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

23/06/2023

Vào hồi 04 giờ 40 phút 26 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 06 năm 2023 tức 11 giờ 40 phút 26 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 06 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

23/06/2023

Vào hồi 13 giờ 30 phút 38 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng 6 năm 2023  tức 20 giờ 30 phút 38 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

23/06/2023

Vào hồi 17  giờ 44  phút 15  giây (giờ GMT) ngày 14  tháng  06  năm  2023  tức 00  giờ 44  phút 15  giây (giờ Hà Nội) ngày 15  tháng  06  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  3.3  xảy ra tại vị...

14/06/2023

Vào hồi 18 giờ 43 phút 05 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 6 năm 2023  tức 01 giờ 43 phút 05 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

14/06/2023

Vào hồi 17 giờ 33  phút 54  giây (giờ GMT) ngày 12 tháng  06  năm  2023  tức 00 giờ 33  phút 54  giây (giờ Hà Nội) ngày 13  tháng  06  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  3.1  xảy ra tại vị trí...

14/06/2023

Vào hồi 15  giờ 35  phút 54  giây (giờ GMT) ngày 07  tháng  06  năm  2023  tức 22  giờ 35  phút 54  giây (giờ Hà Nội) ngày 07  tháng  06  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  3.2  xảy ra tại vị...

14/06/2023

Vào hồi 14  giờ 10  phút 02  giây (giờ GMT) ngày 07  tháng  06  năm  2023  tức 21  giờ 10  phút 02  giây (giờ Hà Nội) ngày 07  tháng  06  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.5  xảy ra tại vị...

07/06/2023

Vào hồi 08 giờ 31 phút 33 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 6 năm 2023  tức 15 giờ 31 phút 33 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/06/2023

Vào hồi 08 giờ 30 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 6 năm 2023  tức 15 giờ 30 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/06/2023

Vào hồi 04 giờ 36 phút 03 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 6 năm 2023  tức 11 giờ 36 phút 03 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/06/2023

Vào hồi 04 giờ 45 phút 57 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 6 năm 2023  tức 11 giờ 45 phút 57 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/06/2023

Vào hồi 12 giờ 20 phút 09 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 6 năm 2023  tức 19 giờ 20 phút 09 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/06/2023

Vào hồi 22  giờ 38  phút 14  giây (giờ GMT) ngày 03  tháng  06  năm  2023  tức 05  giờ 38  phút 14  giây (giờ Hà Nội) ngày 04  tháng  06  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.5  xảy ra tại vị...

07/06/2023

Vào hồi 21  giờ 23  phút 35  giây (giờ GMT) ngày 03  tháng  06  năm  2023  tức 04  giờ 23  phút 35  giây (giờ Hà Nội) ngày 04  tháng  06  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.8  xảy ra tại vị...

01/06/2023

Vào hồi 09 giờ 04 phút 26 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 5 năm 2023  tức 16 giờ 04 phút 26 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 5 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/06/2023

Vào hồi 09 giờ 00 phút 59 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 5 năm 2023  tức 16 giờ 00 phút 59 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 5 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

26/05/2023

Vào hồi 13 giờ 49 phút 53 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 05 năm 2023  tức 20  giờ 49  phút 53  giây (giờ Hà Nội) ngày 22  tháng 05 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

22/05/2023

Vào hồi 15  giờ 02  phút 37  giây (giờ GMT) ngày 19  tháng  05  năm  2023  tức 22  giờ 02  phút 37  giây (giờ Hà Nội) ngày 19  tháng  05  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

19/05/2023

Vào hồi 19 giờ 36 phút 56 giây (giờ GMT) ngày 18  tháng  05  năm  2023  tức 02 giờ 36  phút 56 giây (giờ Hà Nội) ngày 19  tháng  05  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có...

19/05/2023

Vào hồi 21 giờ 13 phút 01  giây (giờ GMT) ngày 17  tháng  05  năm  2023  tức 04  giờ 13  phút 01  giây (giờ Hà Nội) ngày 18  tháng  05  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí...

19/05/2023

Vào hồi 18  giờ 22  phút 13  giây (giờ GMT) ngày 17  tháng  05  năm  2023  tức 01  giờ 22  phút 13  giây (giờ Hà Nội) ngày 18  tháng  05  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 3.3  xảy ra tại vị...

19/05/2023

Vào hồi 14  giờ 33  phút 18  giây (giờ GMT) ngày 17  tháng  05  năm  2023  tức 21  giờ 33  phút 18  giây (giờ Hà Nội) ngày 17  tháng  05  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  4.0  xảy ra tại vị...

19/05/2023

Vào hồi 14  giờ 06  phút 11  giây (giờ GMT) ngày 17  tháng  05  năm  2023  tức 21  giờ 06  phút 11  giây (giờ Hà Nội) ngày 17  tháng  05  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  3.3  xảy ra tại vị...

19/05/2023

Vào hồi 04 giờ 31 phút 44 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 5 năm 2023  tức 11 giờ 31 phút 44 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 5 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

19/05/2023

Vào hồi 00 giờ 52 phút 51 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 5 năm 2023  tức 07 giờ 52 phút 51 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 5 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

19/05/2023

Vào hồi 03 giờ 32 phút 00 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng 5 năm 2023  tức 10 giờ 32 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 5 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

19/05/2023

Vào hồi 22 giờ 35 phút 06 giây (giờ GMT) ngày 14 tháng 5 năm 2023  tức 05 giờ 35 phút 06 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 5 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

19/05/2023

Vào hồi 10 giờ 56 phút 16 giây (giờ GMT) ngày 14 tháng 5 năm 2023  tức 17 giờ 56 phút 16 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 5 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

19/05/2023

Vào hồi 10 giờ 05 phút 13 giây (giờ GMT) ngày 14  tháng  05  năm  2023  tức 17  giờ 05  phút 13  giây (giờ Hà Nội) ngày 14  tháng  05  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí...

19/05/2023

Vào hồi 08 giờ 59 phút 05  giây (giờ GMT) ngày 14  tháng  05  năm  2023  tức 15  giờ 59  phút 05  giây (giờ Hà Nội) ngày 14  tháng  05  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí...

19/05/2023

Vào hồi 13  giờ 03  phút 04  giây (giờ GMT) ngày 13  tháng  05  năm  2023  tức 20  giờ 03  phút 04  giây (giờ Hà Nội) ngày 13  tháng  05  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.5  xảy ra tại vị...

19/05/2023

Vào hồi 20  giờ 05  phút 15  giây (giờ GMT) ngày 12  tháng  05  năm  2023  tức 03  giờ 05  phút 15  giây (giờ Hà Nội) ngày 13  tháng  05  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.9  xảy ra tại vị...

19/05/2023

Vào hồi 11 giờ 39 phút 23 giây (giờ GMT) ngày 12 tháng 05 năm 2023 tức 18 giờ 39 phút 23 giây (giờ Hà Nội) ngày 12 tháng 05 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

12/05/2023

Vào hồi 23 giờ 09 phút 33 giây (giờ GMT) ngày 11 tháng 5 năm 2023  tức 06 giờ 09 phút 33 giây (giờ Hà Nội) ngày 12 tháng 5 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

12/05/2023

Vào hồi 21 giờ 24 phút 03 giây (giờ GMT) ngày 11 tháng 5 năm 2023  tức 04 giờ 24 phút 03 giây (giờ Hà Nội) ngày 12 tháng 5 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

10/05/2023

Vào hồi 00 giờ 53 phút 44 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 5 năm 2023  tức 07 giờ 53 phút 44 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 5 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

10/05/2023

Vào hồi 03 giờ 52 phút 36 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 5 năm 2023  tức 10 giờ 52 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 5 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

10/05/2023

Vào hồi 22 giờ 44 phút 23 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 05 năm 2023 tức 05 giờ 44 phút 23 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 05 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

10/05/2023

Vào hồi 23 giờ 45 phút 46 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 5 năm 2023  tức 06 giờ 45 phút 46 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 5 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

10/05/2023

Vào hồi 20 giờ 20 phút 28 giây (giờ GMT) ngày 03 tháng 5 năm 2023  tức 03 giờ 20 phút 28 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 5 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

04/05/2023

Vào hồi 05 giờ 59 phút 07 giây (giờ GMT) ngày 30 tháng 04 năm 2023 tức 12 giờ 59 phút 07 giây (giờ Hà Nội) ngày 30 tháng 04 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

04/05/2023

Vào hồi 01 giờ 05 phút 50 giây (giờ GMT) ngày 30 tháng 04 năm 2023 tức 08 giờ 05 phút 50 giây (giờ Hà Nội) ngày 30 tháng 04 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

04/05/2023

Vào hồi 22 giờ 53 phút 59 giây (giờ GMT) ngày 28 tháng 4 năm 2023  tức 05 giờ 53 phút 59 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 4 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/04/2023

Vào hồi 11 giờ 12 phút 56 giây (giờ GMT) ngày 26 tháng 04 năm 2023 tức 18 giờ 12 phút 56 giây (giờ Hà Nội) ngày 26 tháng 04 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...