12/11/2021

Vào hồi 11 giờ 01 phút 36 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 11 năm 2021 tức 18 giờ 01 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

08/11/2021

Vào hồi 10 giờ 08 phút 14 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 11 năm 2021 tức 17 giờ 08 phút 14 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

08/11/2021

Vào hồi 05 giờ 08 phút 22 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 11 năm 2021 tức 12 giờ 08 phút 22 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

03/11/2021

Vào hồi 21 giờ 15 phút 10 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 11 năm 2021 tức 04 giờ 15 phút 10 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

03/11/2021

Vào hồi 11 giờ 12 phút 56 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 11 năm 2021 tức 18 giờ 12 phút 56 giây (giờ Hà Nội) ngày 02 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...