06/09/2021

Vào hồi 14 giờ 05 phút 55 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 9 năm 2021 tức 21 giờ 05 phút 55 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 9 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/09/2021

Vào hồi 03 giờ 28 phút 32 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 9 năm 2021 tức 10 giờ 28 phút 32 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 9 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/09/2021

Vào hồi 01 giờ 38 phút 42 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 9 năm 2021 tức 08 giờ 38 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 02 tháng 9 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/09/2021

Vào hồi 00 giờ 38 phút 47 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 9 năm 2021 tức 07 giờ 38 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 02 tháng 9 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

26/08/2021

Vào hồi 12 giờ 14 phút 37 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 8 năm 2021 tức 19 giờ 14 phút 37 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 8 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...