26/10/2022

Vào hồi 06 giờ 09 phút 23 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 10 năm 2022  tức 13 giờ 09 phút 23 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

26/10/2022

Vào hồi 03 giờ 19 phút 02 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 10 năm 2022  tức 10 giờ 19 phút 02 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

26/10/2022

Vào hồi 16  giờ 03  phút 40  giây (giờ GMT) ngày 24  tháng  10  năm  2022  tức 23  giờ 03  phút 40  giây (giờ Hà Nội) ngày 24  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.4  xảy ra tại vị...

26/10/2022

Vào hồi 05 giờ 19 phút 12 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 10 năm 2022  tức 12 giờ 19 phút 12 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/10/2022

Vào hồi 11 giờ 56 phút 35 giây (giờ GMT) ngày 23  tháng 10 năm 2022  tức 18 giờ 56 phút 35 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 10 năm 2022  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/10/2022

Vào hồi 15 giờ 08 phút 52 giây (giờ GMT) ngày 21  tháng 10 năm 2022  tức 22 giờ 08 phút 52 giây (giờ Hà Nội) ngày 20 tháng 10 năm 2022  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

19/10/2022

Vào hồi 01 giờ 35 phút 53 giây (giờ GMT) ngày 19  tháng  10  năm  2022  tức 08 giờ 35 phút 53 giây (giờ Hà Nội) ngày 19  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có...

19/10/2022

Vào hồi 19 giờ 56 phút 31 giây (giờ GMT) ngày 18  tháng  10  năm  2022  tức 02 giờ 56 phút 31 giây (giờ Hà Nội) ngày 19  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có...

14/10/2022

Vào hồi 04 giờ 21 phút 49 giây (giờ GMT) ngày 13  tháng  10  năm  2022  tức 11 giờ 21 phút 49 giây (giờ Hà Nội) ngày 13  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn 3.5 xảy ra tại vị trí có...

13/10/2022

Vào hồi 07 giờ 00  phút 50 giây (giờ GMT) ngày 12 tháng  10  năm  2022  tức 14 giờ 00  phút 50 giây (giờ Hà Nội) ngày 12  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị trí...

11/10/2022

Vào hồi 19 giờ 29 phút 02 giây (giờ GMT) ngày 10  tháng  10  năm  2022  tức 02 giờ 29  phút 02 giây (giờ Hà Nội) ngày 11  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.7  xảy ra tại vị trí...

11/10/2022

Vào hồi 11  giờ 00  phút 28  giây (giờ GMT) ngày 10  tháng  10  năm  2022  tức 18  giờ 00  phút 28  giây (giờ Hà Nội) ngày 10  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.5  xảy ra tại vị...

11/10/2022

Vào hồi 09 giờ 15 phút 00 giây (giờ GMT) ngày 10  tháng  10  năm  2022  tức 16 giờ 15 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 10  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có...

10/10/2022

Vào hồi 11 giờ 02 phút 06 giây (giờ GMT) ngày 07tháng 10 năm 2022 tức 18 giờ 02 phút 06 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/10/2022

Vào hồi 18 giờ 37 phút 37 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 10 năm 2022 tức 01 giờ 37 phút 37 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/10/2022

Vào hồi 10  giờ 09  phút 29  giây (giờ GMT) ngày 05  tháng  10  năm  2022  tức 17  giờ 09  phút 29  giây (giờ Hà Nội) ngày 05  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.9  xảy ra tại vị...

06/10/2022

Vào hồi 07  giờ 00  phút 31  giây (giờ GMT) ngày 05  tháng  10  năm  2022  tức 14  giờ 00  phút 31  giây (giờ Hà Nội) ngày 05  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

06/10/2022

Vào hồi 05  giờ 28  phút 57  giây (giờ GMT) ngày 05  tháng  10  năm  2022  tức 12  giờ 28  phút 57  giây (giờ Hà Nội) ngày 05  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

04/10/2022

Vào hồi 06 giờ 35 phút 04 giây (giờ GMT) ngày 03 tháng 10 năm 2022 tức 13 giờ 35 phút 04 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

03/10/2022

Vào hồi 01 giờ 57 phút 14 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 10 năm 2022 tức 08 giờ 57 phút 14 giây (giờ Hà Nội) ngày 02 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

02/10/2022

Vào hồi 19 giờ 51 phút 41 giây (giờ GMT) ngày 30 tháng 09 năm 2022 tức 02 giờ 51 phút 41 giây (giờ Hà Nội) ngày 01 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

02/10/2022

Vào hồi 13 giờ 41 phút 51 giây (giờ GMT) ngày 01 tháng 10 năm 2022 tức 20 giờ 41 phút 51 giây (giờ Hà Nội) ngày 01 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

28/09/2022

Vào hồi 04 giờ 04 phút 36 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 09 năm 2022 tức 11 giờ 04 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 09 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

26/09/2022

Vào hồi 10  giờ 01  phút 59  giây (giờ GMT) ngày 25  tháng  09  năm  2022  tức 17  giờ 01  phút 59  giây (giờ Hà Nội) ngày 25  tháng  09  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.9  xảy ra tại vị...

26/09/2022

Vào hồi 06  giờ 54  phút 12  giây (giờ GMT) ngày 25  tháng  09  năm  2022  tức 13  giờ 54  phút 12  giây (giờ Hà Nội) ngày 25  tháng  09  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.6  xảy ra tại vị...

26/09/2022

Vào hồi 05  giờ 34  phút 29  giây (giờ GMT) ngày 25  tháng  09  năm  2022  tức 12  giờ 34  phút 29  giây (giờ Hà Nội) ngày 25  tháng  09  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.5  xảy ra tại vị...

26/09/2022

Vào hồi 10  giờ 48  phút 59  giây (giờ GMT) ngày 24  tháng  09  năm  2022  tức 17  giờ 48  phút 59  giây (giờ Hà Nội) ngày 24  tháng  09  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

26/09/2022

Vào hồi 05 giờ 38 phút 41 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 09 năm 2022 tức 12 giờ 38phút41 giây (giờ Hà Nội) ngày 23tháng 09 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.863...

19/09/2022

Vào hồi 19 giờ 49 phút 25 giây (giờ GMT) ngày 17 tháng 09 năm 2022 tức 02 giờ 49 phút 25 giây (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 09 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

17/09/2022

Vào hồi 08 giờ 35 phút 24 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 09 năm 2022 tức 15 giờ 35 phút 24 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 09 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...