27/12/2021

Vào hồi 14 giờ 25 phút 24 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 12 năm 2021 tức 21 giờ 25 phút 24 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/12/2021

Vào hồi 14 giờ 18 phút 30 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 12 năm 2021 tức 21 giờ 18 phút 30 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/12/2021

Vào hồi 23 giờ 26 phút 37 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 12 năm 2021 tức 06 giờ 26 phút 37 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/12/2021

Vào hồi 13 giờ 43 phút 25 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 12 năm 2021 tức 20 giờ 43 phút 25 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 5.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/12/2021

Vào hồi 12 giờ 37 phút 53 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 12 năm 2021 tức 19 giờ 37 phút 53 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/12/2021

Vào hồi 11 giờ 24 phút 40 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 12 năm 2021 tức 18 giờ 24 phút 40 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

21/12/2021

Vào hồi 18 giờ 54 phút 46 giây (giờ GMT) ngày 20 tháng 12 năm 2021 tức 01 giờ 57 phút 46 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

20/12/2021

Vào hồi 14 giờ 33 phút 20 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 12 năm 2021 tức 21 giờ 33 phút 20 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

20/12/2021

Vào hồi 09 giờ 45 phút 09 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 12 năm 2021 tức 16 giờ 45 phút 09 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

16/12/2021

Vào hồi 14 giờ 25 phút 52 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng 12 năm 2021 tức 21 giờ 25 phút 52 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

14/12/2021

Vào hồi 15 giờ 16 phút 00 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 12 năm 2021 tức 22 giờ 16 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 13 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

13/12/2021

Vào hồi 01 giờ 03 phút 14 giây (giờ GMT) ngày 12 tháng 12 năm 2021 tức 08 giờ 03 phút 14 giây (giờ Hà Nội) ngày 12 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

08/12/2021

Vào hồi 17 giờ 58 phút 56 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 12 năm 2021 tức 00 giờ 58 phút 56 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/12/2021

Vào hồi 02 giờ 32 phút 42 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 12 năm 2021 tức 09 giờ 32 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/12/2021

Vào hồi 08 giờ 53 phút 14 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 12 năm 2021 tức 15 giờ 53 phút 14 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/12/2021

Vào hồi 21 giờ 24 phút 26 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 12 năm 2021 tức 04 giờ 24 phút 26 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/12/2021

Vào hồi 07 giờ 07 phút 24 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 12 năm 2021 tức 14 giờ 07 phút 24 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/12/2021

Vào hồi 05 giờ 05 phút 58 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 12 năm 2021 tức 12 giờ 05 phút 58 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

29/11/2021

Vào hồi 00 giờ 10 phút 22 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 11 năm 2021 tức 07 giờ 10 phút 22 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

29/11/2021

Vào hồi 13 giờ 33 phút 10 giây (giờ GMT) ngày 28 tháng 11 năm 2021 tức 20 giờ 33 phút 10 giây (giờ Hà Nội) ngày 28 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

29/11/2021

Vào hồi 14 giờ 58 phút 10 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 11 năm 2021 tức 21 giờ 58 phút 10 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

26/11/2021

Vào hồi 14 giờ 35 phút 18 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 11 năm 2021 tức 21 giờ 35 phút 18 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/11/2021

Vào hồi 02 giờ 28 phút 12 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 11 năm 2021 tức 09 giờ 28 phút 12 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/11/2021

Vào hồi 00 giờ 17 phút 35 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 11 năm 2021 tức 07 giờ 17 phút 35 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

22/11/2021

Vào hồi 13 giờ 51 phút 12 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 11 năm 2021 tức 20 giờ 51 phút 12 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

22/11/2021

Vào hồi 23 giờ 32 phút 00 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 11 năm 2021 tức 06 giờ 32 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 20 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

22/11/2021

Vào hồi 14 giờ 27 phút 04 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 11 năm 2021 tức 21 giờ 27 phút 04 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/11/2021

Vào hồi 16 giờ 45 phút 09 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 11 năm 2021 tức 23 giờ 45 phút 09 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/11/2021

Vào hồi 16 giờ 33 phút 13 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 11 năm 2021 tức 23 giờ 33 phút 13 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/11/2021

Vào hồi 16 giờ 05 phút 11 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 11 năm 2021 tức 23 giờ 05 phút 11 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ...