06/07/2023

Vào hồi 13 giờ 06 phút 35 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 6 năm 2023  tức 20 giờ 06 phút 35 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn3.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/06/2023

Vào hồi 05 giờ 28 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 6 năm 2023  tức 12 giờ 28 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/06/2023

Vào hồi 01 giờ 20 phút 15 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 6 năm 2023  tức 08 giờ 20 phút 15 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/06/2023

Vào hồi 19 giờ 27 phút 06 giây (giờ GMT) ngày 26 tháng 06 năm 2023 tức 02 giờ 27 phút 06 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 06 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/06/2023

Vào hồi 02 giờ 10 phút 41 giây (giờ GMT) ngày 26 tháng 06 năm 2023 tức 09 giờ 10 phút 41 giây (giờ Hà Nội) ngày 26 tháng 06 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/06/2023

Vào hồi 21 giờ 29 phút 37 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 06 năm 2023 tức 04 giờ 29 phút 37 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 06 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/06/2023

Vào hồi 16 giờ 59 phút 47 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 06 năm 2023 tức 23 giờ 59 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 06 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

23/06/2023

Vào hồi 04 giờ 40 phút 26 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 06 năm 2023 tức 11 giờ 40 phút 26 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 06 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

23/06/2023

Vào hồi 13 giờ 30 phút 38 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng 6 năm 2023  tức 20 giờ 30 phút 38 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

23/06/2023

Vào hồi 17  giờ 44  phút 15  giây (giờ GMT) ngày 14  tháng  06  năm  2023  tức 00  giờ 44  phút 15  giây (giờ Hà Nội) ngày 15  tháng  06  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  3.3  xảy ra tại vị...

14/06/2023

Vào hồi 18 giờ 43 phút 05 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 6 năm 2023  tức 01 giờ 43 phút 05 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

14/06/2023

Vào hồi 17 giờ 33  phút 54  giây (giờ GMT) ngày 12 tháng  06  năm  2023  tức 00 giờ 33  phút 54  giây (giờ Hà Nội) ngày 13  tháng  06  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  3.1  xảy ra tại vị trí...

14/06/2023

Vào hồi 15  giờ 35  phút 54  giây (giờ GMT) ngày 07  tháng  06  năm  2023  tức 22  giờ 35  phút 54  giây (giờ Hà Nội) ngày 07  tháng  06  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  3.2  xảy ra tại vị...

14/06/2023

Vào hồi 14  giờ 10  phút 02  giây (giờ GMT) ngày 07  tháng  06  năm  2023  tức 21  giờ 10  phút 02  giây (giờ Hà Nội) ngày 07  tháng  06  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.5  xảy ra tại vị...

07/06/2023

Vào hồi 08 giờ 31 phút 33 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 6 năm 2023  tức 15 giờ 31 phút 33 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/06/2023

Vào hồi 08 giờ 30 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 6 năm 2023  tức 15 giờ 30 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/06/2023

Vào hồi 04 giờ 36 phút 03 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 6 năm 2023  tức 11 giờ 36 phút 03 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/06/2023

Vào hồi 04 giờ 45 phút 57 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 6 năm 2023  tức 11 giờ 45 phút 57 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/06/2023

Vào hồi 12 giờ 20 phút 09 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 6 năm 2023  tức 19 giờ 20 phút 09 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/06/2023

Vào hồi 22  giờ 38  phút 14  giây (giờ GMT) ngày 03  tháng  06  năm  2023  tức 05  giờ 38  phút 14  giây (giờ Hà Nội) ngày 04  tháng  06  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.5  xảy ra tại vị...