25/04/2023

Vào hồi 03 giờ 39 phút 00 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 4 năm 2023  tức 10 giờ 39 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 4 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

25/04/2023

Vào hồi 21 giờ 33 phút 02 giây (giờ GMT) ngày 18 tháng 4 năm 2023  tức 04 giờ 33 phút 02 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 4 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

15/04/2023

Vào hồi 23 giờ 53 phút 14 giây (giờ GMT) ngày 14 tháng 4 năm 2023  tức 06 giờ 53 phút 14 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 4 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/04/2023

Vào hồi 21 giờ 49 phút 44 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 4 năm 2023  tức 04 giờ 49 phút 44 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 4 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/04/2023

Vào hồi 14 giờ 49 phút 42 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 4 năm 2023  tức 21 giờ 49 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 02 tháng 4 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/04/2023

Vào hồi 15 giờ 49 phút 37 giây (giờ GMT) ngày 30 tháng 3 năm 2023 tức 22 giờ 49 phút 37 giây (giờ Hà Nội) ngày 30 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/04/2023

Vào hồi 20 giờ 27 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 03 năm 2023 tức 03 giờ 27 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 30 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/04/2023

Vào hồi 13 giờ 18 phút 49 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 03 năm 2023 tức 20 giờ 18 phút 49 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/04/2023

Vào hồi 09 giờ 37 phút 14 giây (giờ GMT) ngày 28 tháng 3 năm 2023  tức 16 giờ 37 phút 14 giây (giờ Hà Nội) ngày 28 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

28/03/2023

Vào hồi 12 giờ 26 phút 11 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 03 năm 2023 tức 19 giờ 26 phút 11 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

28/03/2023

Vào hồi 10 giờ 36 phút 58 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 03 năm 2023 tức 17 giờ 36 phút 58 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

22/03/2023

Vào hồi 21 giờ 00 phút  58 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 3 năm 2023  tức 04 giờ 00 phút 58 giây (giờ Hà Nội) ngày  22 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

22/03/2023

Vào hồi 09 giờ 56 phút  05 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 3 năm 2023  tức 16 giờ 56 phút 05 giây (giờ Hà Nội) ngày  21 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/03/2023

Vào hồi 06 giờ 04 phút  07 giây (giờ GMT) ngày 17 tháng 3 năm 2023  tức 13 giờ 04 phút 07 giây (giờ Hà Nội) ngày  17 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

16/03/2023

Vào hồi 11 giờ 58 phút 06 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 03 năm 2023 tức 18 giờ 58 phút 06 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

16/03/2023

Vào hồi 10  giờ 30  phút 02  giây (giờ GMT) ngày 16  tháng  03  năm  2023  tức 17  giờ 30  phút 02  giây (giờ Hà Nội) ngày 16  tháng  03  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.6  xảy ra tại vị...

15/03/2023

Vào hồi 23 giờ 25 phút  19 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 3 năm 2023  tức 06 giờ 25 phút 19 giây (giờ Hà Nội) ngày  14 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

15/03/2023

Vào hồi 19 giờ 27 phút  02 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 3 năm 2023  tức 02 giờ 27 phút 02 giây (giờ Hà Nội) ngày  14 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

15/03/2023

Vào hồi 07 giờ 58 phút 08 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 03 năm 2023 tức 14 giờ 58 phút 08 giây (giờ Hà Nội) ngày 13 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

13/03/2023

Vào hồi 02 giờ 20 phút 08 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 03 năm 2023 tức 09 giờ 20 phút 08 giây (giờ Hà Nội) ngày 13 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...