25/04/2023

Vào hồi 03 giờ 39 phút 00 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 4 năm 2023  tức 10 giờ 39 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 4 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

25/04/2023

Vào hồi 21 giờ 33 phút 02 giây (giờ GMT) ngày 18 tháng 4 năm 2023  tức 04 giờ 33 phút 02 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 4 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

15/04/2023

Vào hồi 23 giờ 53 phút 14 giây (giờ GMT) ngày 14 tháng 4 năm 2023  tức 06 giờ 53 phút 14 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 4 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/04/2023

Vào hồi 21 giờ 49 phút 44 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 4 năm 2023  tức 04 giờ 49 phút 44 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 4 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/04/2023

Vào hồi 14 giờ 49 phút 42 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 4 năm 2023  tức 21 giờ 49 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 02 tháng 4 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/04/2023

Vào hồi 15 giờ 49 phút 37 giây (giờ GMT) ngày 30 tháng 3 năm 2023 tức 22 giờ 49 phút 37 giây (giờ Hà Nội) ngày 30 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/04/2023

Vào hồi 20 giờ 27 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 03 năm 2023 tức 03 giờ 27 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 30 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/04/2023

Vào hồi 13 giờ 18 phút 49 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 03 năm 2023 tức 20 giờ 18 phút 49 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/04/2023

Vào hồi 09 giờ 37 phút 14 giây (giờ GMT) ngày 28 tháng 3 năm 2023  tức 16 giờ 37 phút 14 giây (giờ Hà Nội) ngày 28 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

28/03/2023

Vào hồi 12 giờ 26 phút 11 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 03 năm 2023 tức 19 giờ 26 phút 11 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...