09/11/2022

Vào hồi 11 giờ 01 phút 23 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 11 năm 2022  tức 18 giờ 01 phút 23 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 11 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

09/11/2022

Vào hồi 12 giờ 41 phút 46 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 11 năm 2022  tức 19 giờ 41 phút 46 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 11 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

09/11/2022

Vào hồi 13 giờ 32 phút 23 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 11 năm 2022  tức 20 giờ 32 phút 23 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 11 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/11/2022

Vào hồi 7  giờ 10  phút 01  giây (giờ GMT) ngày 06  tháng  11  năm  2022  tức 14  giờ 10  phút 01  giây (giờ Hà Nội) ngày 06  tháng  11  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.6  xảy ra tại vị...

07/11/2022

Vào hồi 21  giờ 29  phút 16  giây (giờ GMT) ngày 05  tháng  11  năm  2022  tức 04  giờ 29  phút 16  giây (giờ Hà Nội) ngày 06  tháng  11  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.1  xảy ra tại vị...

07/11/2022

Vào hồi 10 giờ 27 phút 56 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 11 năm 2022  tức 17 giờ 27 phút 56 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 11 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/11/2022

Vào hồi 05 giờ 41 phút 18 giây (giờ GMT) ngày 03 tháng 11 năm 2022  tức 12 giờ 41 phút 18 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 11 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/11/2022

Vào hồi 04 giờ 53 phút 46 giây (giờ GMT) ngày 03 tháng 11 năm 2022  tức 11 giờ 53 phút 46 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 11 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/11/2022

Vào hồi 19 giờ 55 phút 47 giây (giờ GMT) ngày 30 tháng 10 năm 2022  tức 02 giờ 55 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/11/2022

Vào hồi 20  giờ 20  phút 35  giây (giờ GMT) ngày 29  tháng  10  năm  2022  tức 03  giờ 20  phút 35  giây (giờ Hà Nội) ngày 30  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.2  xảy ra tại vị...