26/08/2021

Vào hồi 12 giờ 14 phút 37 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 8 năm 2021 tức 19 giờ 14 phút 37 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 8 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/08/2021

Vào hồi 16 giờ 18 phút 43 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 8 năm 2021 tức 23 giờ 18 phút 43 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 8 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

09/08/2021

Vào hồi 09 giờ 11 phút 15 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 8 năm 2021 tức 16 giờ 11 phút 15 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 8 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

09/08/2021

Vào hồi 14 giờ 04 phút 36 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 8 năm 2021 tức 21 giờ 04 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 8 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

09/08/2021

Vào hồi 08 giờ 11 phút 54 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 8 năm 2021 tức 15 giờ 11 phút 54 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 8 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

09/08/2021

Vào hồi 03 giờ 07 phút 47 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 8 năm 2021 tức 10 giờ 07 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 8 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/08/2021

Vào hồi 00 giờ 12 phút 53 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 8 năm 2021 tức 07 giờ 12 phút 53 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 8 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

02/08/2021

Vào hồi 02 giờ 07 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 7 năm 2021 tức 09 giờ 07 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 7 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

02/08/2021

Vào hồi 08 giờ 33 phút 52 giây (giờ GMT) ngày 30 tháng 7 năm 2021 tức 15 giờ 33 phút 52 giây (giờ Hà Nội) ngày 30 tháng 7 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/07/2021

Vào hồi 01 giờ 18 phút 40 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 7 năm 2021 tức 08 giờ 18 phút 40 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 7 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...