17/01/2022

Vào hồi 20 giờ 43 phút 42 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 01 năm 2022 tức 03 giờ 43 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

17/01/2022

Vào hồi 20 giờ 43 phút 08 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 01 năm 2022 tức 03 giờ 43 phút 08 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

12/01/2022

Vào hồi 05 giờ 35 phút 41 giây (giờ GMT) ngày 12 tháng 01 năm 2022 tức 12 giờ 35 phút 41 giây (giờ Hà Nội) ngày 12 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

12/01/2022

Vào hồi 20 giờ 52 phút 40 giây (giờ GMT) ngày 11 tháng 01 năm 2022 tức 03 giờ 52 phút 40 giây (giờ Hà Nội) ngày 12 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

12/01/2022

Vào hồi 14 giờ 29 phút 36 giây (giờ GMT) ngày 11 tháng 01 năm 2022 tức 21 giờ 29 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

12/01/2022

Vào hồi 13 giờ 59 phút 44 giây (giờ GMT) ngày 11 tháng 01 năm 2022 tức 20 giờ 59 phút 44 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

11/01/2022

Vào hồi 11 giờ 41 phút 53 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 01 năm 2022 tức 18 giờ 41 phút 53 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

10/01/2022

Vào hồi 11 giờ 20 phút 27 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 01 năm 2022 tức 18 giờ 20 phút 27 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/01/2022

Vào hồi 06 giờ 33 phút 25 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 01 năm 2022 tức 13 giờ 33 phút 25 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/01/2022

Vào hồi 14 giờ 18 phút 02 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 01 năm 2022 tức 21 giờ 18 phút 02 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...