27/07/2022

Vào hồi 18 giờ 12 phút 36 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 07 năm 2022 tức 01 giờ 12 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 26 tháng 07 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/07/2022

Vào hồi 21 giờ 19 phút 38 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 07 năm 2022 tức 04 giờ 19 phút 38 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 07 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/07/2022

Vào hồi 09  giờ 53  phút 13  giây (giờ GMT) ngày 17  tháng  07  năm  2022  tức 16  giờ 53  phút 13  giây (giờ Hà Nội) ngày 17  tháng  07  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.2  xảy ra tại vị...

15/07/2022

Vào hồi 12  giờ 16  phút 45  giây (giờ GMT) ngày 14  tháng  07  năm  2022  tức 19  giờ 16  phút 45  giây (giờ Hà Nội) ngày 14  tháng  07  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.1  xảy ra tại vị...

12/07/2022

Vào hồi 23  giờ 28  phút 02  giây (giờ GMT) ngày 11  tháng  07  năm  2022  tức 06  giờ 28  phút 02  giây (giờ Hà Nội) ngày 12  tháng  07  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.4  xảy ra tại vị...

12/07/2022

Vào hồi 15  giờ 34  phút 21  giây (giờ GMT) ngày 11  tháng  07  năm  2022  tức 22  giờ 34  phút 21  giây (giờ Hà Nội) ngày 11  tháng  07  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra tại vị...

11/07/2022

Vào hồi 01  giờ 52  phút 44  giây (giờ GMT) ngày 10  tháng  07  năm  2022  tức 08  giờ 52  phút 44  giây (giờ Hà Nội) ngày 10  tháng  07  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.1  xảy ra tại vị...

07/07/2022

Vào hồi 18 giờ 37 phút 09 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 7 năm 2022 tức 01 giờ 37 phút 09 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 7 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

05/07/2022

Vào hồi 10  giờ 22  phút 22  giây (giờ GMT) ngày 30  tháng  6  năm  2022  tức 17  giờ 22  phút 22  giây (giờ Hà Nội) ngày 30  tháng  6  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

05/07/2022

Vào hồi 08 giờ 21 phút 19 giây (giờ GMT) ngày 30 tháng 6 năm 2022 tức 15 giờ 21 phút 19 giây (giờ Hà Nội) ngày 30 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...