01/11/2022

Vào hồi 20  giờ 20  phút 35  giây (giờ GMT) ngày 29  tháng  10  năm  2022  tức 03  giờ 20  phút 35  giây (giờ Hà Nội) ngày 30  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.2  xảy ra tại vị...

01/11/2022

Vào hồi 08 giờ 28 phút 50 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 10 năm 2022  tức 15 giờ 28 phút 50 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/11/2022

Vào hồi 08 giờ 02 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 10 năm 2022  tức 15 giờ 02 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

26/10/2022

Vào hồi 06 giờ 09 phút 23 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 10 năm 2022  tức 13 giờ 09 phút 23 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

26/10/2022

Vào hồi 03 giờ 19 phút 02 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 10 năm 2022  tức 10 giờ 19 phút 02 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

26/10/2022

Vào hồi 16  giờ 03  phút 40  giây (giờ GMT) ngày 24  tháng  10  năm  2022  tức 23  giờ 03  phút 40  giây (giờ Hà Nội) ngày 24  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.4  xảy ra tại vị...

26/10/2022

Vào hồi 05 giờ 19 phút 12 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 10 năm 2022  tức 12 giờ 19 phút 12 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/10/2022

Vào hồi 11 giờ 56 phút 35 giây (giờ GMT) ngày 23  tháng 10 năm 2022  tức 18 giờ 56 phút 35 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 10 năm 2022  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/10/2022

Vào hồi 15 giờ 08 phút 52 giây (giờ GMT) ngày 21  tháng 10 năm 2022  tức 22 giờ 08 phút 52 giây (giờ Hà Nội) ngày 20 tháng 10 năm 2022  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

19/10/2022

Vào hồi 01 giờ 35 phút 53 giây (giờ GMT) ngày 19  tháng  10  năm  2022  tức 08 giờ 35 phút 53 giây (giờ Hà Nội) ngày 19  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có...