16/03/2022

Vào hồi 01 giờ 17 phút 40 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 03 năm 2022 tức 08 giờ 17 phút 40 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 03 năm 2022  một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

15/03/2022

Vào hồi 04 giờ 52 phút 00 giây (giờ GMT) ngày 14 tháng 3 năm 2022 tức 11 giờ 52 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

15/03/2022

Vào hồi 02 giờ 22 phút 36 giây (giờ GMT) ngày 14 tháng 3 năm 2022 tức 09 giờ 22 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 4.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

15/03/2022

Vào hồi 14 giờ 03 phút 20 giây (giờ GMT) ngày 11 tháng 3 năm 2022  tức 21 giờ 03 phút 20 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

15/03/2022

Vào hồi 19 giờ 07 phút 16 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 3 năm 2022 tức 02 giờ 07 phút 16 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

15/03/2022

Vào hồi 18 giờ 48 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 3 năm 2022 tức 01 giờ 48 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

10/03/2022

Vào hồi 12 giờ 50 phút 24 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng 3 năm 2022 tức 19 giờ 50 phút 24 giây (giờ Hà Nội) ngày 09 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

10/03/2022

Vào hồi 12 giờ 42 phút 59 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng 3 năm 2022 tức 19 giờ 36 phút 44 giây (giờ Hà Nội) ngày 09 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

04/03/2022

Vào hồi 17 giờ 36 phút 44 giây (giờ GMT) ngày 03 tháng 3 năm 2022 tức 00 giờ 36 phút 44 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/02/2022

Vào hồi 15 giờ 01 phút 15 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 02 năm 2022 tức 22 giờ 01 phút 15 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 02 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...