19/04/2022

Vào hồi 14  giờ 34  phút 31  giây (giờ GMT) ngày 18  tháng  4  năm  2022  tức 21  giờ 34  phút 31  giây (giờ Hà Nội) ngày 18  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.4  xảy ra tại vị...

19/04/2022

Vào hồi 07 giờ 19 phút 12 giây (giờ GMT) ngày 18 tháng 4 năm 2022 tức 14 giờ 19 phút 12 giây (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 4 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

19/04/2022

Vào hồi 05 giờ 54 phút 22 giây (giờ GMT) ngày 18 tháng 4 năm 2022 tức 12 giờ 54 phút 22 giây (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 4 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 4.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

19/04/2022

Vào hồi 04 giờ 57 phút 44 giây (giờ GMT) ngày 18 tháng 4 năm 2022 tức 11 giờ 57 phút 44 giây (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 4 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/04/2022

Vào hồi 23 giờ 22 phút 03 giây (giờ GMT) ngày 17 tháng 4 năm 2022 tức 06 giờ 22 phút 03 giây (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 4 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/04/2022

Vào hồi 23 giờ 13 phút 21 giây (giờ GMT) ngày 17 tháng 4 năm 2022 tức 06 giờ 13 phút 21 giây (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 4 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/04/2022

Vào hồi 14  giờ 58  phút 26  giây (giờ GMT) ngày 17  tháng  4  năm  2022  tức 21  giờ 58  phút 26  giây (giờ Hà Nội) ngày 17  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra tại vị...

18/04/2022

Vào hồi 13  giờ 21  phút 52  giây (giờ GMT) ngày 17  tháng  4  năm  2022  tức 20  giờ 21  phút 52  giây (giờ Hà Nội) ngày 17  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

18/04/2022

Vào hồi 12  giờ 06  phút 50  giây (giờ GMT) ngày 17  tháng  4  năm  2022  tức 19  giờ 06  phút 50  giây (giờ Hà Nội) ngày 17  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

18/04/2022

Vào hồi 08  giờ 55  phút 53  giây (giờ GMT) ngày 17  tháng  4  năm  2022  tức 15  giờ 55  phút 53  giây (giờ Hà Nội) ngày 17  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra tại vị...

18/04/2022

Vào hồi 17  giờ 43  phút 50  giây (giờ GMT) ngày 16  tháng  4  năm  2022  tức 00  giờ 43  phút 50  giây (giờ Hà Nội) ngày 17  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.8  xảy ra tại vị...

18/04/2022

Vào hồi 16  giờ 15  phút 25  giây (giờ GMT) ngày 16  tháng  4  năm  2022  tức 23  giờ 15  phút 25  giây (giờ Hà Nội) ngày 16  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.5  xảy ra tại vị...

18/04/2022

Vào hồi 23  giờ 21  phút 02  giây (giờ GMT) ngày 15  tháng  4  năm  2022  tức 06  giờ 21  phút 02  giây (giờ Hà Nội) ngày 16  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.3  xảy ra tại vị...

18/04/2022

Vào hồi 14  giờ 35  phút 08  giây (giờ GMT) ngày 15  tháng  4  năm  2022  tức 21  giờ 35  phút 08  giây (giờ Hà Nội) ngày 15  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

18/04/2022

Vào hồi 13  giờ 47  phút 57  giây (giờ GMT) ngày 15  tháng  4  năm  2022  tức 20  giờ 47  phút 57  giây (giờ Hà Nội) ngày 15  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  4.1  xảy ra tại vị...

18/04/2022

Vào hồi 13  giờ 34  phút 59  giây (giờ GMT) ngày 15  tháng  4  năm  2022  tức 20  giờ 34  phút 59  giây (giờ Hà Nội) ngày 15  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.4  xảy ra tại vị...

18/04/2022

Vào hồi 13  giờ 00  phút 24  giây (giờ GMT) ngày 15  tháng  4  năm  2022  tức 20  giờ 00  phút 24  giây (giờ Hà Nội) ngày 15  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.9  xảy ra tại vị...

18/04/2022

Vào hồi 19  giờ 55  phút 48  giây (giờ GMT) ngày 14  tháng  4  năm  2022  tức 02  giờ 55  phút 48  giây (giờ Hà Nội) ngày 15  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.1  xảy ra tại vị...

18/04/2022

Vào hồi 17  giờ 43  phút 21  giây (giờ GMT) ngày 14  tháng  4  năm  2022  tức 00  giờ 43  phút 21  giây (giờ Hà Nội) ngày 15  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.3  xảy ra tại vị...

18/04/2022

Vào hồi 18  giờ 39  phút 03  giây (giờ GMT) ngày 14  tháng  4  năm  2022  tức 01  giờ 39  phút 03  giây (giờ Hà Nội) ngày 15  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra tại vị...

11/04/2022

Vào hồi 10 giờ 53 phút 59 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 4 năm  2022 tức 17 giờ 53 phút 59 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 4 năm 2022  một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/04/2022

Vào hồi 07 giờ 08 phút 10 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 3 năm 2022  tức 14 giờ 08 phút 10 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/03/2022

Vào hồi 00  giờ 28  phút 42  giây (giờ GMT) ngày 24  tháng  03  năm  2022  tức 07  giờ 28  phút 42  giây (giờ Hà Nội) ngày 24  tháng  03  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

23/03/2022

Vào hồi 11 giờ 11 phút 23 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 3 năm 2022  tức 18 giờ 11 phút 23 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

21/03/2022

Vào hồi 12 giờ 50 phút 00 giây (giờ GMT) ngày 20 tháng 03 năm 2022  tức 19 giờ 50 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 20 tháng 03 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

16/03/2022

Vào hồi 01 giờ 17 phút 40 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 03 năm 2022 tức 08 giờ 17 phút 40 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 03 năm 2022  một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

15/03/2022

Vào hồi 04 giờ 52 phút 00 giây (giờ GMT) ngày 14 tháng 3 năm 2022 tức 11 giờ 52 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

15/03/2022

Vào hồi 02 giờ 22 phút 36 giây (giờ GMT) ngày 14 tháng 3 năm 2022 tức 09 giờ 22 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 4.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

15/03/2022

Vào hồi 14 giờ 03 phút 20 giây (giờ GMT) ngày 11 tháng 3 năm 2022  tức 21 giờ 03 phút 20 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

15/03/2022

Vào hồi 19 giờ 07 phút 16 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 3 năm 2022 tức 02 giờ 07 phút 16 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

15/03/2022

Vào hồi 18 giờ 48 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 3 năm 2022 tức 01 giờ 48 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

10/03/2022

Vào hồi 12 giờ 50 phút 24 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng 3 năm 2022 tức 19 giờ 50 phút 24 giây (giờ Hà Nội) ngày 09 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

10/03/2022

Vào hồi 12 giờ 42 phút 59 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng 3 năm 2022 tức 19 giờ 36 phút 44 giây (giờ Hà Nội) ngày 09 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

04/03/2022

Vào hồi 17 giờ 36 phút 44 giây (giờ GMT) ngày 03 tháng 3 năm 2022 tức 00 giờ 36 phút 44 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/02/2022

Vào hồi 15 giờ 01 phút 15 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 02 năm 2022 tức 22 giờ 01 phút 15 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 02 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

16/02/2022

Vào hồi 09 giờ 37 phút 17 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng 02 năm 2022 tức 16 giờ 37 phút 17 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 02 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

14/02/2022

Vào hồi 21 giờ 37 phút 20 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 02 năm 2022 tức 04 giờ 37 phút 20 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 02 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

11/02/2022

Vào hồi 01 giờ 35 phút 10 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 02 năm  2022 tức 08 giờ 35 phút 10 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 02 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

09/02/2022

Vào hồi 15 giờ 00 phút 34 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 02 năm 2022 tức 22 giờ 00 phút 34 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 02 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

08/02/2022

Vào hồi 20 giờ 35 phút 37 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 02 năm 2022 tức 03 giờ 35 phút 37 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 02 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

08/02/2022

Vào hồi 15 giờ 59 phút 47 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 01 năm 2022 tức 22 giờ 59 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

08/02/2022

Vào hồi 06  giờ 52  phút 04  giây (giờ GMT) ngày 31  tháng  01  năm  2022  tức 13  giờ 52  phút 04  giây (giờ Hà Nội) ngày 31  tháng  01  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra tại vị...

08/02/2022

Vào hồi 05 giờ 27 phút 13 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 01 năm  2022  tức 12 giờ 27 phút 13 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

08/02/2022

Vào hồi 04 giờ 32 phút 32 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 01năm 2022  tức 11 giờ 32 phút 32 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra tại vị trí có tọa độ...

25/01/2022

Vào hồi 04 giờ 30 phút 30 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 01 năm 2022 tức 11 giờ 30 phút 30 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/01/2022

Vào hồi 19 giờ 48 phút 27 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 01 năm 2022 tức 02 giờ 48 phút 27 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/01/2022

Vào hồi 19 giờ 46 phút 26 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 01 năm 2022 tức 02 giờ 46 phút 26 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

17/01/2022

Vào hồi 20 giờ 43 phút 42 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 01 năm 2022 tức 03 giờ 43 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

17/01/2022

Vào hồi 20 giờ 43 phút 08 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 01 năm 2022 tức 03 giờ 43 phút 08 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

12/01/2022

Vào hồi 05 giờ 35 phút 41 giây (giờ GMT) ngày 12 tháng 01 năm 2022 tức 12 giờ 35 phút 41 giây (giờ Hà Nội) ngày 12 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...