09/03/2023

Vào hồi 22 giờ 09 phút 28 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 03 năm 2023 tức 05 giờ 09 phút 28 giây (giờ Hà Nội) ngày 09 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

09/03/2023

Vào hồi 13 giờ 44 phút 06 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 03 năm 2023 tức 20 giờ 44 phút 06 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/03/2023

Vào hồi 10 giờ 34 phút  57 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 3 năm 2023  tức 17 giờ 34 phút 57 giây (giờ Hà Nội) ngày  07 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/03/2023

Vào hồi 02 giờ 14 phút 52 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 3 năm 2023  tức 09 giờ 14 phút 52 giây (giờ Hà Nội) ngày  07 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/03/2023

Vào hồi 04 giờ 23 phút  45 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 3 năm 2023  tức 11 giờ 23 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày  07 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/03/2023

Vào hồi 05 giờ 21 phút  06 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 3 năm 2023  tức 12 giờ 21 phút 06 giây (giờ Hà Nội) ngày  07 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/02/2023

Vào hồi 17  giờ 20  phút 46  giây (giờ GMT) ngày 04  tháng  02  năm  2023  tức 00  giờ 20  phút 46  giây (giờ Hà Nội) ngày 05  tháng  02  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

05/02/2023

Vào hồi 03 giờ 25 phút 32 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 02 năm 2023 tức 10 giờ 25 phút 32 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 02 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

05/02/2023

Vào hồi 09 giờ 10 phút 01 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 02 năm 2023  tức 16 giờ 10 phút 01 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 02 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

04/02/2023

Vào hồi 15 giờ 44 phút 31 giây (giờ GMT) ngày 03 tháng 02 năm 2023  tức 22 giờ 44 phút 31 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 02 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/01/2023

Vào hồi 16 giờ 42 phút 13 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 01 năm 2023  tức 23 giờ 42 phút 13 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 01 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/01/2023

Vào hồi 20 giờ 48 phút 01 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 01 năm 2023  tức 03 giờ 48 phút 01 giây (giờ Hà Nội) ngày 26 tháng 01 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/01/2023

Vào hồi 11 giờ 07 phút 50 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 01 năm 2023  tức 18 giờ 07 phút 50 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 01 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/01/2023

Vào hồi 19 giờ 00 phút 34 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 01 năm 2023  tức 02 giờ 00 phút 34 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 01 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/01/2023

Vào hồi 23 giờ 04 phút 23 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 01 năm 2023  tức 06 giờ 04 phút 23 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 01 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

16/01/2023

Vào hồi 15  giờ 04  phút 33  giây (giờ GMT) ngày 14  tháng  01  năm  2023  tức 22  giờ 04  phút 33  giây (giờ Hà Nội) ngày 14  tháng  01  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  3.2  xảy ra tại vị...

16/01/2023

Vào hồi 12  giờ 20  phút 05  giây (giờ GMT) ngày 13  tháng  01  năm  2023  tức 19  giờ 20  phút 05  giây (giờ Hà Nội) ngày 13  tháng  01  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.6  xảy ra tại vị...

13/01/2023

Vào hồi 00 giờ 42 phút 32 giây (giờ GMT) ngày 12 tháng 01 năm 2023  tức 07 giờ 42 phút 32 giây (giờ Hà Nội) ngày 12 tháng 01 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

10/01/2023

Vào hồi 01  giờ 42  phút 42  giây (giờ GMT) ngày 10  tháng  01  năm  2023  tức 08  giờ 42  phút 42  giây (giờ Hà Nội) ngày 10  tháng  01  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra tại vị...

10/01/2023

Vào hồi 16 giờ 48 phút 04 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 01 năm 2023  tức 23 giờ 48 phút 04 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 01 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

10/01/2023

Vào hồi 16 giờ 43 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 01 năm 2023  tức 23 giờ 43 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 01 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

10/01/2023

Vào hồi 12 giờ 49 phút 12 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 01 năm 2023  tức 19 giờ 49 phút 12 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 01 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

10/01/2023

Vào hồi 22  giờ 33  phút 33  giây (giờ GMT) ngày 07  tháng  01  năm  2023  tức 05  giờ 33  phút 33  giây (giờ Hà Nội) ngày 08  tháng  01  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.5  xảy ra tại vị...

10/01/2023

Vào hồi 01 giờ 53 phút 32 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 01 năm 2023  tức 08 giờ 53 phút 32 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 01 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

05/01/2023

Vào hồi 14  giờ 36  phút 16  giây (giờ GMT) ngày 04  tháng  01  năm  2023  tức 21  giờ 36  phút 16  giây (giờ Hà Nội) ngày 04  tháng  01  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra tại vị...

03/01/2023

Vào hồi 02 giờ 32 phút 10 giây (giờ GMT) ngày 30 tháng 12 năm 2022  tức 09 giờ 32 phút 10 giây (giờ Hà Nội) ngày 30 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

03/01/2023

Vào hồi 17 giờ 17 phút 17 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 12 năm 2022  tức 0 giờ 17 phút 17 giây (giờ Hà Nội) ngày 30 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/12/2022

Vào hồi 07 giờ 52 phút 14 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 12 năm 2022  tức 14 giờ 52 phút 14 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/12/2022

Vào hồi 21 giờ 56 phút 03 giây (giờ GMT) ngày 28 tháng 12 năm 2022  tức 04 giờ 56 phút 03 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/12/2022

Vào hồi 18 giờ 07 phút 08 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 12 năm 2022  tức 01 giờ 07 phút 08 giây (giờ Hà Nội) ngày 28 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/12/2022

Vào hồi 14 giờ 10 phút 23 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 12 năm 2022  tức 21 giờ 10 phút 23 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/12/2022

Vào hồi 07 giờ 36 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 12 năm 2022  tức 14  giờ 36  phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 4.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/12/2022

Vào hồi 12  giờ 11  phút 43  giây (giờ GMT) ngày 26  tháng  12  năm  2022  tức 19  giờ 11  phút 43  giây (giờ Hà Nội) ngày 26  tháng  12  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra tại vị...

27/12/2022

Vào hồi 08  giờ 34  phút 01  giây (giờ GMT) ngày 26  tháng  12  năm  2022  tức 15  giờ 34  phút 01  giây (giờ Hà Nội) ngày 26  tháng  12  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.9  xảy ra tại vị...

27/12/2022

Vào hồi 03 giờ 34 phút 56 giây (giờ GMT) ngày 26 tháng 12 năm 2022  tức 10 giờ 34 phút 56 giây (giờ Hà Nội) ngày 26 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/12/2022

Vào hồi 03 giờ 24 phút 27 giây (giờ GMT) ngày 26 tháng 12 năm 2022  tức 10 giờ 24 phút 27 giây (giờ Hà Nội) ngày 26 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/12/2022

Vào hồi 00 giờ 18 phút 14 giây (giờ GMT) ngày 26 tháng 12 năm 2022  tức 07 giờ 18 phút 14 giây (giờ Hà Nội) ngày 26 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6  xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/12/2022

Vào hồi 20 giờ 20 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 12 năm 2022  tức 03 giờ 20 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6  xảy ra tại vị trí có tọa độ...

21/12/2022

Vào hồi 11 giờ 11 phút 41 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 12 năm 2022  tức 18 giờ 11 phút 41 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.7  xảy ra tại vị trí có tọa độ...

19/12/2022

Vào hồi 15 giờ 01 phút 55 giây (giờ GMT) ngày 17 tháng 12 năm 2022  tức 22 giờ 01 phút 55 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

16/12/2022

Vào hồi 17 giờ 11 phút 19 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng 12 năm 2022  tức 00 giờ 11 phút 19 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.1  xảy ra tại vị trí có tọa độ...

15/12/2022

Vào hồi 07 giờ 30 phút 35 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng 12 năm 2022  tức 14 giờ 30 phút 35 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.1  xảy ra tại vị trí có tọa độ...

15/12/2022

Vào hồi 01 giờ 07 phút 59 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng 12 năm 2022  tức 08 giờ 07 phút 59 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.1  xảy ra tại vị trí có tọa độ...

15/12/2022

Vào hồi 08 giờ 08 phút 19 giây (giờ GMT) ngày 14 tháng 12 năm 2022  tức 15 giờ 08 phút 19 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.9  xảy ra tại vị trí có tọa độ...

15/12/2022

Vào hồi 02 giờ 40 phút 16 giây (giờ GMT) ngày 14 tháng 12 năm 2022  tức 09 giờ 40 phút 16 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

14/12/2022

Vào hồi 19 giờ 01 phút 37 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 12 năm 2022  tức 02 giờ 01 phút 37 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

14/12/2022

Vào hồi 18 giờ 50 phút 21 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 12 năm 2022  tức 01 giờ 50 phút 21 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

14/12/2022

Vào hồi 02 giờ 45 phút 33 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 12 năm 2022  tức 09 giờ 45 phút 33 giây (giờ Hà Nội) ngày 13 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

12/12/2022

Vào hồi 16 giờ 23 phút 43 giây (giờ GMT) ngày 11 tháng 12 năm 2022  tức 23 giờ 23 phút 43 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

12/12/2022

Vào hồi 22 giờ 40 phút 50 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 12 năm 2022  tức 05 giờ 40 phút 50 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ...