15/03/2022

Vào hồi 14 giờ 03 phút 20 giây (giờ GMT) ngày 11 tháng 3 năm 2022  tức 21 giờ 03 phút 20 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

15/03/2022

Vào hồi 19 giờ 07 phút 16 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 3 năm 2022 tức 02 giờ 07 phút 16 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

15/03/2022

Vào hồi 18 giờ 48 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 3 năm 2022 tức 01 giờ 48 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

10/03/2022

Vào hồi 12 giờ 50 phút 24 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng 3 năm 2022 tức 19 giờ 50 phút 24 giây (giờ Hà Nội) ngày 09 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

10/03/2022

Vào hồi 12 giờ 42 phút 59 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng 3 năm 2022 tức 19 giờ 36 phút 44 giây (giờ Hà Nội) ngày 09 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...