23/03/2022

Vào hồi 11 giờ 11 phút 23 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 3 năm 2022  tức 18 giờ 11 phút 23 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

21/03/2022

Vào hồi 12 giờ 50 phút 00 giây (giờ GMT) ngày 20 tháng 03 năm 2022  tức 19 giờ 50 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 20 tháng 03 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

16/03/2022

Vào hồi 01 giờ 17 phút 40 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 03 năm 2022 tức 08 giờ 17 phút 40 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 03 năm 2022  một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

15/03/2022

Vào hồi 04 giờ 52 phút 00 giây (giờ GMT) ngày 14 tháng 3 năm 2022 tức 11 giờ 52 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

15/03/2022

Vào hồi 02 giờ 22 phút 36 giây (giờ GMT) ngày 14 tháng 3 năm 2022 tức 09 giờ 22 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 4.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...