18/04/2022

Vào hồi 14  giờ 35  phút 08  giây (giờ GMT) ngày 15  tháng  4  năm  2022  tức 21  giờ 35  phút 08  giây (giờ Hà Nội) ngày 15  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

18/04/2022

Vào hồi 13  giờ 47  phút 57  giây (giờ GMT) ngày 15  tháng  4  năm  2022  tức 20  giờ 47  phút 57  giây (giờ Hà Nội) ngày 15  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  4.1  xảy ra tại vị...

18/04/2022

Vào hồi 13  giờ 34  phút 59  giây (giờ GMT) ngày 15  tháng  4  năm  2022  tức 20  giờ 34  phút 59  giây (giờ Hà Nội) ngày 15  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.4  xảy ra tại vị...

18/04/2022

Vào hồi 13  giờ 00  phút 24  giây (giờ GMT) ngày 15  tháng  4  năm  2022  tức 20  giờ 00  phút 24  giây (giờ Hà Nội) ngày 15  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.9  xảy ra tại vị...

18/04/2022

Vào hồi 19  giờ 55  phút 48  giây (giờ GMT) ngày 14  tháng  4  năm  2022  tức 02  giờ 55  phút 48  giây (giờ Hà Nội) ngày 15  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.1  xảy ra tại vị...