21/04/2022

Vào hồi 20 giờ 02 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 4 năm 2022 tức 03 giờ 02 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 20 tháng 4 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

19/04/2022

Vào hồi 15  giờ 06  phút 42  giây (giờ GMT) ngày 18  tháng  4  năm  2022  tức 22  giờ 06  phút 42  giây (giờ Hà Nội) ngày 18  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.5  xảy ra tại vị...

19/04/2022

Vào hồi 14  giờ 34  phút 31  giây (giờ GMT) ngày 18  tháng  4  năm  2022  tức 21  giờ 34  phút 31  giây (giờ Hà Nội) ngày 18  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.4  xảy ra tại vị...

19/04/2022

Vào hồi 07 giờ 19 phút 12 giây (giờ GMT) ngày 18 tháng 4 năm 2022 tức 14 giờ 19 phút 12 giây (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 4 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

19/04/2022

Vào hồi 05 giờ 54 phút 22 giây (giờ GMT) ngày 18 tháng 4 năm 2022 tức 12 giờ 54 phút 22 giây (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 4 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 4.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...