24/10/2022

Vào hồi 15 giờ 08 phút 52 giây (giờ GMT) ngày 21  tháng 10 năm 2022  tức 22 giờ 08 phút 52 giây (giờ Hà Nội) ngày 20 tháng 10 năm 2022  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

19/10/2022

Vào hồi 01 giờ 35 phút 53 giây (giờ GMT) ngày 19  tháng  10  năm  2022  tức 08 giờ 35 phút 53 giây (giờ Hà Nội) ngày 19  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có...

19/10/2022

Vào hồi 19 giờ 56 phút 31 giây (giờ GMT) ngày 18  tháng  10  năm  2022  tức 02 giờ 56 phút 31 giây (giờ Hà Nội) ngày 19  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có...

14/10/2022

Vào hồi 04 giờ 21 phút 49 giây (giờ GMT) ngày 13  tháng  10  năm  2022  tức 11 giờ 21 phút 49 giây (giờ Hà Nội) ngày 13  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn 3.5 xảy ra tại vị trí có...

13/10/2022

Vào hồi 07 giờ 00  phút 50 giây (giờ GMT) ngày 12 tháng  10  năm  2022  tức 14 giờ 00  phút 50 giây (giờ Hà Nội) ngày 12  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị trí...