07/11/2022

Vào hồi 04 giờ 53 phút 46 giây (giờ GMT) ngày 03 tháng 11 năm 2022  tức 11 giờ 53 phút 46 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 11 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/11/2022

Vào hồi 19 giờ 55 phút 47 giây (giờ GMT) ngày 30 tháng 10 năm 2022  tức 02 giờ 55 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/11/2022

Vào hồi 20  giờ 20  phút 35  giây (giờ GMT) ngày 29  tháng  10  năm  2022  tức 03  giờ 20  phút 35  giây (giờ Hà Nội) ngày 30  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.2  xảy ra tại vị...

01/11/2022

Vào hồi 08 giờ 28 phút 50 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 10 năm 2022  tức 15 giờ 28 phút 50 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/11/2022

Vào hồi 08 giờ 02 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 10 năm 2022  tức 15 giờ 02 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...