09/11/2022

Vào hồi 13 giờ 32 phút 23 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 11 năm 2022  tức 20 giờ 32 phút 23 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 11 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/11/2022

Vào hồi 7  giờ 10  phút 01  giây (giờ GMT) ngày 06  tháng  11  năm  2022  tức 14  giờ 10  phút 01  giây (giờ Hà Nội) ngày 06  tháng  11  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.6  xảy ra tại vị...

07/11/2022

Vào hồi 21  giờ 29  phút 16  giây (giờ GMT) ngày 05  tháng  11  năm  2022  tức 04  giờ 29  phút 16  giây (giờ Hà Nội) ngày 06  tháng  11  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.1  xảy ra tại vị...

07/11/2022

Vào hồi 10 giờ 27 phút 56 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 11 năm 2022  tức 17 giờ 27 phút 56 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 11 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/11/2022

Vào hồi 05 giờ 41 phút 18 giây (giờ GMT) ngày 03 tháng 11 năm 2022  tức 12 giờ 41 phút 18 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 11 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...