30/01/2023

Vào hồi 11 giờ 07 phút 50 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 01 năm 2023  tức 18 giờ 07 phút 50 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 01 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/01/2023

Vào hồi 19 giờ 00 phút 34 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 01 năm 2023  tức 02 giờ 00 phút 34 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 01 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/01/2023

Vào hồi 23 giờ 04 phút 23 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 01 năm 2023  tức 06 giờ 04 phút 23 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 01 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

16/01/2023

Vào hồi 15  giờ 04  phút 33  giây (giờ GMT) ngày 14  tháng  01  năm  2023  tức 22  giờ 04  phút 33  giây (giờ Hà Nội) ngày 14  tháng  01  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  3.2  xảy ra tại vị...

16/01/2023

Vào hồi 12  giờ 20  phút 05  giây (giờ GMT) ngày 13  tháng  01  năm  2023  tức 19  giờ 20  phút 05  giây (giờ Hà Nội) ngày 13  tháng  01  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.6  xảy ra tại vị...