07/03/2023

Vào hồi 10 giờ 34 phút  57 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 3 năm 2023  tức 17 giờ 34 phút 57 giây (giờ Hà Nội) ngày  07 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/03/2023

Vào hồi 02 giờ 14 phút 52 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 3 năm 2023  tức 09 giờ 14 phút 52 giây (giờ Hà Nội) ngày  07 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/03/2023

Vào hồi 04 giờ 23 phút  45 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 3 năm 2023  tức 11 giờ 23 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày  07 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/03/2023

Vào hồi 05 giờ 21 phút  06 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 3 năm 2023  tức 12 giờ 21 phút 06 giây (giờ Hà Nội) ngày  07 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/02/2023

Vào hồi 17  giờ 20  phút 46  giây (giờ GMT) ngày 04  tháng  02  năm  2023  tức 00  giờ 20  phút 46  giây (giờ Hà Nội) ngày 05  tháng  02  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...