10/03/2023

Vào hồi 10 giờ 39 phút 30 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng 03 năm 2023 tức 17 giờ 39 phút 30 giây (giờ Hà Nội) ngày 09 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

10/03/2023

Vào hồi 10 giờ 15 phút 27 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng 03 năm 2023 tức 17 giờ 15 phút 27 giây (giờ Hà Nội) ngày 09 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

09/03/2023

Vào hồi 23 giờ 24 phút 26 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 03 năm 2023 tức 06 giờ 24 phút 26 giây (giờ Hà Nội) ngày 09 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

09/03/2023

Vào hồi 22 giờ 09 phút 28 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 03 năm 2023 tức 05 giờ 09 phút 28 giây (giờ Hà Nội) ngày 09 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

09/03/2023

Vào hồi 13 giờ 44 phút 06 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 03 năm 2023 tức 20 giờ 44 phút 06 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...