14/06/2023

Vào hồi 18 giờ 43 phút 05 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 6 năm 2023  tức 01 giờ 43 phút 05 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

14/06/2023

Vào hồi 17 giờ 33  phút 54  giây (giờ GMT) ngày 12 tháng  06  năm  2023  tức 00 giờ 33  phút 54  giây (giờ Hà Nội) ngày 13  tháng  06  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  3.1  xảy ra tại vị trí...

14/06/2023

Vào hồi 15  giờ 35  phút 54  giây (giờ GMT) ngày 07  tháng  06  năm  2023  tức 22  giờ 35  phút 54  giây (giờ Hà Nội) ngày 07  tháng  06  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  3.2  xảy ra tại vị...

14/06/2023

Vào hồi 14  giờ 10  phút 02  giây (giờ GMT) ngày 07  tháng  06  năm  2023  tức 21  giờ 10  phút 02  giây (giờ Hà Nội) ngày 07  tháng  06  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.5  xảy ra tại vị...

07/06/2023

Vào hồi 08 giờ 31 phút 33 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 6 năm 2023  tức 15 giờ 31 phút 33 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...